header
 
Αρχική Σελίδα
Ιστορία
Διοίκηση
Γραμματεία
Τομείς και Προσωπικό
Έρευνα
Προπτυχιακές Σπουδές
Ηλεκτρονική Διδασκαλία
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Βιβλιοθήκη
Κατάλογος
Επικοινωνία
Χρήσιμα
 
 
Αρχική » Απόφοιτοι
 
Απόφοιτοι Τμήματος Γεωλογίας - Επαγγελματικά Δικαιώματα Γεωλόγων
 

Απόφοιτοι Τμήματος Γεωλογίας

Άσκηση Επαγγέλματος Γεωλόγου

Είναι κοινή παραδοχή ότι η παραγωγή σημαντικού αριθμού επιστημόνων από πολλά τμήματα θετικής κατεύθυνσης τις τελευταίες δεκαετίες, σε συνδυασμό με την έλλειψη ουσιαστικής αναπτυξιακής οργάνωσης της πολιτείας, έχει δημιουργήσει δυσμενείς συνθήκες στην επαγγελματική αποκατάσταση πολλών κλάδων.

Ο κλάδος των Γεωλόγων, όχι μόνο δεν εξαιρείται από την διαπίστωση αυτή, αλλά και επί πλέον δοκιμάζεται από ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις σε πολλούς τομείς, κυρίως του κατασκευαστικού τομέα, αλλά, το τελευταίο διάστημα, ακόμα και σε τομείς, αμιγώς του γεωλογικού αντικειμένου.

Στις συνθήκες αυτές, παρ’ ότι ακούγεται παράδοξο και ίσως πολύ αισιόδοξο, θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι ο πτυχιούχος Γεωλόγος έχει πάρα πολύ μεγάλο εύρος επιλογών για να κατευθυνθεί επαγγελματικά, ανάλογα με τα γνωστικά του ενδιαφέροντα, τον χαρακτήρα του και τον κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο στον οποίο πιστεύει ότι ‘ταιριάζει’ και θα είναι παραγωγικός διατηρώντας τις προσωπικές του ισορροπίες.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι μπορεί να ασχοληθεί με: 

  • Την εκπαίδευση, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  • Την έρευνα, μέσα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και την εργασία σε ερευνητικά ινστιτούτα.

  • Την εφαρμοσμένη γεωλογία μέσα από φορείς του δημοσίου (υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση) και σε υπηρεσίες σχεδιασμού και ελέγχου κατασκευής έργων.

  • Άσκηση ατομικού επαγγέλματος σαν ιδιώτης μελετητής, τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων έργων.

  • Άσκηση επαγγέλματος στον ιδιωτικό τομέα, σαν στέλεχος τεχνικών εταιρειών.

  • Άσκηση ατομικού επαγγέλματος σαν εργολάβος, τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων έργων.

Από τα παραπάνω είναι σαφές, ότι, παρ’ όλες τις δυσκολίες, υπάρχουν πολλοί τομείς άσκησης επαγγέλματος στους οποίους ο πτυχιούχος Γεωλόγος μπορεί να προσαρμοστεί και να διεκδικήσει την επαγγελματική αναγνώριση και καταξίωση.

Σε ότι αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ο/η πτυχιούχος Γεωλόγος, αναφέρουμε τα εξής:

 

Δικαίωμα Άσκησης Επαγγέλματος Γεωλόγου

Η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωλόγου επιτρέπεται μόνον:

α) Στους πτυχιούχους Γεωλόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα τής ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα:

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας.

- Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

- Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας.

β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 « Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α' 78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό.

 

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Γεωλόγου

Για την άσκηση του Επαγγέλματος είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1474/84 - ΦΕΚ 128 Α’ και το άρθρο 21 του Ν.2040/1992 – ΦΕΚ 70 Α’, για όλους τους γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους εφόσον είναι πτυχιούχοι των Σχολών που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.1474/84 – ΦΕΚ 128 Α’.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εκδίδει και την άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.95/2017 και εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει προβεί στην υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’32), όπως ισχύει, της υποπαρ. Ε.4 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) και τις διατάξεις του παρόντος. (Πληροφορίες για την διαδικασία της εγγραφής στο www.geotee.gr).

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα Γεωλόγων

Με το Π.Δ. 344/2000 ορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών και στα άρθρα 14 και 15 τα αντίστοιχα των γεωλόγων.

Επισημαίνεται ότι κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, όλοι οι γεωτεχνικοί θα πρέπει να τηρούν τις αρχές του Kώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Σε περίπτωση που οι γεωτεχνικοί υποπέσουν σε πειθαρχικά παραπτώματα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 1474/1984, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πειθαρχικού Κανονισμού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

 

Απόκτηση Μελετητικού Πτυχίου

Μετά την πάροδο 4ετίας από την αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού μπορεί να αιτηθεί τη λήψη μελετητικού πτυχίου για 2 από τις 3 παρακάτω κατηγορίες:

20. Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες.

21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.

27. Περιβαλλοντικές Μελέτες.

Η διαδικασία περιγράφεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών:

 

Απόκτηση Πτυχίου Ε.Δ.Ε. (Εργολάβου Δημοσίων Έργων)

Μετά την πάροδο 3ετίας από την αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού ο Γεωλόγος μπορεί να αιτηθεί τη λήψη εργοληπτικού πτυχίου με τη διαδικασία που περιγράφεται στη διεύθυνση Μητρώων της γενικής Γραμματείας Υποδομών.

 

Σύνδεσμοι Επαγγελματικών Συλλόγων

 
Top of page