header
 
Αρχική Σελίδα
Ιστορία
Διοίκηση
Γραμματεία
Τομείς και Προσωπικό
Έρευνα
Προπτυχιακές Σπουδές
Ηλεκτρονική Διδασκαλία
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Βιβλιοθήκη
Κατάλογος
Επικοινωνία
Χρήσιμα
 
 
Αρχική » Πληροφορίες
 
Πληροφορίες για Φοιτητές
 

Στην παρούσα σελίδα δίνονται μερικές βασικές πληροφορίες για τους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ. Αν και όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στη συνέχεια περιλαμβάνονται στα βασικά έγγραφα του Τμήματος (Οδηγός Σπουδών, Κανονισμοί Τμήματος, κλπ.) που είναι διαθέσιμα σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας του τμήματος, στην παρούσα σελίδα περιλαμβάνονται και πρόσθετες-εξειδικευμένες πληροφορίες για διάφορα σημαντικά θέματα που μπορεί να απασχολούν τους προπτυχιακούς φοιτητές.

 

Πολιτική του Τμήματος για Ειδικές - Ευπαθείς Ομάδες

Για την εκπαίδευση φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία ή δυσαναγνωσία), υπάρχει η σχετική μέριμνα από τους διδάσκοντες και το προσωπικό του Τμήματος, σε συνέχεια των υφιστάμενων νομικών προβλέψεων, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εξέτασή τους. Στην περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής των παραδοσιακών μεθόδων εξέτασης, επιλέγονται εναλλακτικοί τρόποι που δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις ειδικές ανάγκες των φοιτητών, όπως προφορική εξέταση, παροχή περισσότερου χρόνου προετοιμασίας πριν την εξέταση, παροχή μεγαλύτερης διάρκειας χρόνου κατά τη γραπτή ή προφορική εξέταση, εξέταση με πολλαπλές επιλογές, κλπ.

Σε ότι αφορά στην περίπτωση φοιτητών με παθήσεις που χρήζουν συχνής και συστηματικής θεραπείας ή νοσηλείας το Τμήμα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ξεπερνιούνται, κατά περίπτωση και ανάλογα με την ιδιομορφία της πάθησης, τα σχετικά προβλήματα που συνδέονται με αδυναμία συμμετοχής στις εξετάσεις ή στις υπαίθριες ασκήσεις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με τις συχνές απουσίες από την υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων.

Για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα παραπάνω προβλήματα των φοιτητών, δηλαδή θέματα υγείας, ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, συστηματικών προβλημάτων που χρήζουν νοσηλείας-θεραπείας, (πχ. για απαλλαγή ασκήσεων πεδίου, μέτρα προστασίας για φοιτητές με ειδικές ανάγκες, συνοδοί ΑμΕΑ, κλπ.) αρμόδιο όργανο για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Τμήματος, όπως προβλέπεται και στους σχετικούς Κανονισμούς του Τμήματος.

Στο ΑΠΘ υπάρχουν Υπηρεσιακές Μονάδες για την υποστήριξη των φοιτητών (studentaid.auth.gr, τηλ. 2310 999888, 995360, e-mail: socialcom@ad.auth.gr), όπως ενδεικτικά:

 • Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.) για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και βοήθειας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του.

 • Το Αυτοτελές Γραφείο Προσβασιμότητας ΑμεΑ, με στόχο, ό,τι κατασκευάζεται πλέον στους χώρους ευθύνης του ΑΠΘ να ελέγχεται ως προς τις προδιαγραφές προσβασιμότητας στο στάδιο της μελέτης, της κατασκευής και της παράδοσης–παραλαβής, ενώ παράλληλα να πραγματοποιούνται στοχευόμενες παρεμβάσεις ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στους ΑμεΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτητές μπορεί να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας (info@geo.auth.gr) ή στον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνιο Μουρατίδη (amourati@geo.auth.gr) ή στην Καθηγήτρια Λαμπρινή Παπαδοπούλου (lambrini@geo.auth.gr),  αρμόδιοι για θέματα Ειδικών-Ευπαθών Ομάδων του Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ.

Ειδικά για τις υποχρεωτικές Ασκήσεις Υπαίθρου, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων, εξετάζεται (μετά από αίτημα του/της φοιτητή/τριας) η απαλλαγή του, από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας υπ. αρ. 509/30-3-2018. Για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό, οι φοιτητές μπορεί να απευθυνθούν στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ασκήσεων Πεδίου Καθηγητή Αντώνιο Κορωναίο (koroneos@geo.auth.gr) και στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας (info@geo.auth.gr).

 

Διαχείριση Φοιτητικών Παράπονων και Ενστάσεων

Για θέματα φοιτητικών παραπόνων και φοιτητικών ενστάσεων, αρμόδιος για την εξέταση και επίλυσή τους είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος, σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος. Στην περίπτωση που ένας φοιτητής θεωρεί ότι κάποιο παράπονο ή σχετική ένσταση δεν έχει επιλυθεί, μπορεί να υποβάλει έγγραφο παράπονο ή ένσταση στη Γραμματεία του Τμήματος. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των αιτημάτων αυτών είναι το Δ.Σ. του Τμήματος. Στην περίπτωση που και μετά την εξέταση και απόφαση του Δ.Σ., ο φοιτητής θεωρήσει ότι το παράπονο ή η σχετική ένσταση δεν έχει επιλυθεί, μπορεί να απευθυνθεί στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου (Συνήγορος του Φοιτητή, Σύγκλητος, Πρυτανικές Αρχές, κλπ.). Η παραπάνω διαδικασία έχει καθοριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας και έχει ενσωματωθεί στον Κανονισμό του ΠΠΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτητές μπορεί να απευθυνθούν στον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας  (head@geo.auth.gr) και στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας (info@geo.auth.gr).

Επειδή το ΑΠΘ έχει πρόσφατα αποφασίσει την ίδρυση γραφείου Συνηγόρου του Φοιτητή στο ΑΠΘ, αλλά δεν έχει ακόμα ενεργοποιήσει τη λειτουργία του θεσμού, εάν κάποιος φοιτητής επιθυμεί να προχωρήσει σε αναφορά ή καταγγελία εκτός του θεσμικού πλαισίου του ΑΠΘ μπορεί να απευθυνθεί απευθείας στην Ελληνική Αστυνομία στο τηλέφωνο 2310388372, 2310388373 (trafficking.thess@astynomia.gr).

 

Φοιτητική Ιδιότητα – Αναστολή Σπουδών

Ο φοιτητής εγγράφεται στο Τμήμα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και έγκριση του Τμήματος. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται και διατηρείται με ηλεκτρονική δήλωση κάθε εξάμηνο μέχρι την απονομή του πτυχίου. Ωστόσο, διευκολύνσεις που συνδέονται με τη φοιτητική ιδιότητα διατηρούνται για διάστημα ίσο με τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης, ο οποίος σύμφωνα με το ΠΠΣ είναι 4 έτη, προσαυξημένο κατά δύο έτη [ΠΔ 265/85 για δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο)].

Με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία, οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, όχι πάντως περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους (Ν.4009, άρθρο 80). Τα εξάμηνα αυτά δεν θεωρούνται χρόνος φοίτησης και κατά συνέπεια δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Η φοιτητική ιδιότητα, με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, διακόπτεται προσωρινά κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτητές μπορεί να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας (info@geo.auth.gr).

 

Σύμβουλοι Σπουδών (Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι)

Κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος μέλη ΔΕΠ όλων των Τομέων ως σύμβουλοι σπουδών (Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι), προκειμένου να παρέχουν κατευθύνσεις και συμβουλές στους φοιτητές για την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η βασική ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών για το Τμήμα, τις σπουδές τους, τις δυνατότητες και τα δικαιώματα που απορρέουν από τη φοιτητική τους ιδιότητα, τον ρόλο και τη σημασία του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, πραγματοποιείται κατά την έναρξή του, σε ειδική τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται εδώ.

 

Υποστήριξη Φοιτητών και Υποτροφίες

Οι κύριες πηγές και είδη των υποτροφιών προπτυχιακών σπουδών που παρέχονται στους φοιτητές του ΑΠΘ είναι οι ακόλουθες:

 • Υποτροφίες Ι.Κ.Υ.: Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε φοιτητές που διακρίνονται στις εξετάσεις εισαγωγής στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και υποτροφίες επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών. Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται κάθε έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.

 • Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χορηγεί κάθε χρόνο, μέσω του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ, υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ (Υποτροφίες Κοινωνικής Μέριμνας - Ανταποδοτικές).

 • Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του ΑΠΘ χορηγεί υποτροφίες και χρηματικά βραβεία , ανάλογα με τις επιταγές και προβλέψεις των επιμέρους κληροδοτημάτων.

 •  Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων χορηγεί υποτροφίες κινητικότητας μέσω των προγραμμάτων Erasmus+ και Erasmus International.

Πληροφορίες για υποτροφίες που προκηρύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ) του ΑΠΘ (https://dasta.auth.gr/).

 

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας

Πέρα από την εξυπηρέτηση με αυτοπρόσωπη παρουσία, η Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί στο ψηφιακό περιβάλλον e-University που υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ. Η ηλεκτρονική Γραμματεία αφορά την διαχείριση του φοιτητολογίου των Τμημάτων του ΑΠΘ για όλα τα προγράμματα σπουδών (https://sis.auth.gr/ και https://students.auth.gr/). Το σύστημα είναι πλήρως διαλειτουργικό, τόσο σε σχέση με τους διδάσκοντες, όσο και με τους φοιτητές. Μέσω του συστήματος, ένα μεγάλο τμήμα των υπηρεσιών της Γραμματείας προς τους φοιτητές διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, όπως π.χ. εγγραφή στο ΠΠΣ, εγγραφή στο κάθε εξάμηνο, δηλώσεις μαθημάτων, ενημέρωση βαθμολογίας, έκδοση πιστοποιητικών, κλπ.

 

Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές

Στους φοιτητές του Τμήματος προσφέρονται ένα σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ. Οι διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική ιστοσελίδα του ΚΗΔ (https://it.auth.gr/el/users/students). Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή των νεοεισαχθέντων σε κάθε Τμήμα/Σχολή του ΑΠΘ (μέσω της υπηρεσίας register.auth.gr) οι φοιτητές αποκτούν ιδρυματικό λογαριασμό και πρόσβαση σε όλες τις φοιτητικές παροχές (ακαδημαϊκή ταυτότητα, σίτιση, συγγράμματα, κλπ.).

Ο λογαριασμός χρήστη δίνει πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 • Υπηρεσίες cloud, αποθήκευση και διαμοιρασμός αρχείων

 • Λογισμικό (π.χ. Microsoft Office365 for Education κλπ.)

 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών (sis.auth.gr) για:

  • Δηλώσεις μαθημάτων

  • Εγγραφή στο εξάμηνο

  • Ενημέρωση για βαθμολογίες στα μαθήματα

  • Αίτηση για πιστοποιητικά

 • Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων κι αιθουσών

 • Τηλεκπαίδευση και Συνεργασία (εργαλεία υποστήριξης διδασκαλίας και έρευνας)

  • Ηλεκτρονικά Μαθήματα: ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων e-learning

  • Τηλεδιάσκεψη (web conferencing) μέσω προσωπικού υπολογιστή, χωρίς ειδικό εξοπλισμό ή λογισμικό

 • Πρόσβαση στο δίκτυο στους χώρους του ΑΠΘ μέσω του ασύρματου δικτύου της υποδομής Eduroam

 • Υπηρεσία εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network - VPN) για απομακρυσμένη πρόσβαση σε όσες ψηφιακές υπηρεσίες διαθέτει το ΑΠΘ, όπως οι ηλεκτρονικές πηγές (περιοδικά και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, κλπ.)

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού Γνώσης Χειρισμού Η/Υ από το Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΣΕΠ https://www.asep.gr/guide/2E_2020/computerknowledge.html και τη σχετική νομοθεσία, η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

 • Επεξεργασίας κειμένων

 • Υπολογιστικών φύλλων

 • Υπηρεσιών διαδικτύου

αποδεικνύεται με τέσσερις (4) τρόπους:

1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ, πρώην Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

2. Mε κατάλληλους τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.

3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (ΠΕ), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ. 

4. Πιστοποιητικά από φορείς της αλλοδαπής. Το Τμήμα Γεωλογίας έχει ενσωματώσει τη συγκεκριμένη πρόβλεψη και χορηγεί σε όλους τους φοιτητές (ακόμα και μετά τη λήψη πτυχίου) τα εν λόγω Πιστοποιητικά γνώσης Χειρισμού Η/Υ, αρκεί ο πτυχιούχος να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τέσσερα (4) από τα μαθήματα που δίνονται στους παρακάτω πίνακες. Σημειώνεται ότι για το Νέο ΠΠΣ, τέσσερα (4) από τα μαθήματα του αντίστοιχου Πίνακα είναι υποχρεωτικά, οπότε σε όλους τους απόφοιτους του Νέου ΠΠΣ χορηγείται αυτοδίκαια το Πιστοποιητικό γνώσης Χειρισμού Η/Υ.

 
Top of page